Kişisel Verilerin Korunması

VOADENT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA / BİLGİLENDİRME METNİ VE AÇIK RIZA FORMU

VOADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Olarak; VOADENT adı ile tanınan ve hizmet verdiği polikliniğimizde de kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin rızası doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en açık şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VOADENT olarak tanınan VOADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LTD. ŞTİ ( VOADENT olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.
b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Tarafınıza yüksek kalitede hizmet sunabilmek için kişisel verileriniz, verilen hizmet niteliğine bağlı olarak gerek polikliniğimz içinde gerek ise tıbbi hizmet alırken sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde ettiğimiz konusunda internet sitemizde ayrıntısı ile belirttiğimiz gibi bu metinle tekrar etmekteyiz. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, dijital kanallarımız aracılığıyla ( telefon ve e- mailinize) randevu bilgilendirme ve kutlama ( doğumgünü, bayramlar, yeni yıl gibi) mesaj ve maili atılması, VOADENT tarafından; kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, çalışanlarımıza eğitim verilmesi, verilen tıbbi hizmet karşılığında faturalandırma yapılması, hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, hastalarımıza verilmiş/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, araştırılması ve arttırılması, polikliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, VOADENT ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, İş sağlığı ve güvenliğine mevzuatına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla gerektiği ölçüde işlenmesi, depolanması ve aktarılması için aşağıda belirtilen hususları bilgi ve onayınıza sunuyoruz;
Şirketimizden alacağınız tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;
1. Kimlik Bilgileriniz; Ad- Soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi. Memleket- Dernek üyelik bilgileriniz.
2. İletişim Bilgileriniz; Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
3. Finansal Verileriniz; Banka hesap numaranız, fatura bilgileriniz, .IBAN numaranız, kartınıza yüklenmiş olan bonuslarınız
4. Sağlık Verileriniz; dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz ya da VOADENT tarafından yaptırılan laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığınıza ilişkin verileriniz, tedaviye başlarken ve sonrasında geçmiş hastalıklarınıza ya da varsa kadın hastaların gebelik durumuna ilişkin sağlık verileriniz, tedavi planlarınız,
5. VOADENT’e ait poliklinik ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
6. Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileriniz, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz,
7. VOADENT tarafından sağlık hizmeti almadan önceki ve sonraki fotoğraflarınızın çekimi halinde; ağız ve diş, yüz fotoğraflarınız ( VOADENT’e ait internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına yöneliktir.)
c) İşlenen Kişisel Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;
– VOADENT’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, çalışanlarına (hizmetlerini yerine getirebilmeleri için),
– Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, sözleşmeli avukatlarımıza, mali müşavirimiz ve muhasebecimize
– Yurt içi şirketlerine ve iştiraklerine,
– VOADENT olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve VOADENT faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda VOADENT’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.
Doğrudan VOADENT tarafınızdan veya VOADENT adına hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, VOADENT personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;
Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;
• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
• VOADENT’in hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
• Açık rızanızın bulunması
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebileceğini bildiririz.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda VOADENT talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde VOADENT tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da VOADENT’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. VOADENT’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli evrakları ekleyerek veri sorumlusu olarak VOADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LTD. ŞTİ ( VOADENT)’in Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok No:74A İç Kapı No: 175 Şişli/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Başvuru formuna VOADENT internet sitesi ya da poliklinik danışmasından erişebilirsiniz
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@voadent.com e-posta adresine yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, VOADENT tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve eksiksiz şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, VOADENT kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İşbu aydınlatma metnini bilgi ve onayınıza sunarız.
Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” ve tarih yazıp imzalayınız …………………………………………………………………………………

Randevu Alın E-Posta